top of page

Remissvar ny stambana...

Remissvar avseende ny stambana mellan Hässleholm och Lund (samråd 3)


Trafikverket


Göingebygdens Biologiska Förening (GBF) har enligt sin portalparagraf som ändamål ”att främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor”.

GBF har drygt 800 medlemmar, en egen hemsida (www.gbfnatur.se) och många naturintresserade följare i vår Facebookgrupp. Vi arbetar huvudsakligen inom Hässleholms kommun. Vårt remissvar avser konsekvenserna för natur och miljö inom detta område.

Skåne är ett tätt befolkat landskap och redan nu hårt exploaterat. Vi människor utvecklar

ständigt många olika verksamhetsområden, vilket bl a kräver en utökad och god infrastruktur. Det medför att vi i allt högre omfattning gör ingrepp som skadar vår natur och vi

urlakar den biologiska mångfalden i ökande takt. De starkt begränsade och värdefulla

natur-, odlings- och rekreationsområden vi har i Skåne utarmas allt mera. Områden med

ytterst känsliga växt- och djurarter minskar i allt snabbare takt, eller försvinner helt för all

framtid. Den fortsatta exploateringen medför även en accelererande fragmentering av landskapet samt en tilltagande ljud- och ljusförorening av vårt landskap. Vi måste sätta gränser NU för att våra barn och barnbarn ska kunna bo och leva i landskapet med Sveriges bästa jordbruksmark och med sin, för Sverige, unika fauna och flora.

Vi anser därför - med skärpa - att det är betydligt bättre att rusta upp befintliga järnvägar, gärna med ytterligare spår, framför att bygga en ny stambana för höghastighetståg på bekostnad av grava ingrepp i vår natur.

Om man trots allt avser att genomföra projektet anser vi följande:


  • Att en ny stambana måste följa i omedelbar närhet till befintlig stambana eller väg - och passera Hässleholm C

  • Att maxhastigheten därför bör begränsas till 250 km/h

  • Att en ambitiös miljökonsekvensbeskrivning (MKB) måste tas fram och redovisas öppet

  • Att alla våtmarker och naturreservat - befintliga liksom planerade - måste respekteras och behållas. Vi tänker bl a på alsumpskogar och avenbokskogen i östra delen av Hovdalaområdet (Äspehöjden) samt biotoper för våra unika fladdermusarter

  • Att man tar hänsyn till allemansrätten och rekreation

  • Att inte förorena eller negativt påverka vattendrag och/eller grundvatten

  • Att utveckla kreativa och hållbara lösningar, som t ex att vid behov bygga banan på pelare eller i tunnel för att undvika störning för människor, växter och djur och att vid behov anlägga faunapassager/ekodukter för att underlätta utbyte mellan olika popula-tioner

Med tanke på hur oroväckande snabbt vi människor under senare decennier skadat vår natur och urlakat den biologiska mångfalden, även i våra närområden, ser vi med stor oro på detta projekt och uppmanar till största möjliga hänsynstagande om det överhuvud taget ska genomföras!


För Göingebygdens Biologiska Förening


Leif Nordin Georg Malm Thomas Johnsson


Leif Nordin Georg Malm Thomas Johnsson

Ordförande Styrelseledamot Inventeringsansvarig, fåglarJärnvägen mellan Hovdala och Tormestorp Foto: Thomas Johnsson

2 Comments


helium
May 28, 2021

Bra yttrande.

Like

Malin Wesén
Malin Wesén
Feb 27, 2021

Tack för att Ni hjälper så många i kampen mot detta vansinne av en ny HHB

Like
bottom of page