top of page

Slåtter på Åraslövs mosse

2020-06-21:

Kl 9-12:00 ägnade sig i skönt, mulet sommarväder Ingvar Andersson, Ingvar Claesson, Arne

Gustavsson, Åke Månsson, Sune Sandén och Gertrud Widell åt att slå slåtterängen i

Åraslövs mosse. Fem liar var igång. Allt som inte hade synliga stora blommor på de torrare

partierna slogs. Det nyslagna höet förflyttades nästan omedelbart till lägre liggande partier i

ängens utkant. Vi sparade bl a ett antal ruggar med prästkrage, åkervädd, fyrkantig

johannesört och gulmåra. Fjorton grönvita nattvioler räknades in.


Ett trevligt avbrott var när en större vattensalamander upptäcktes i den täta växtligheten.

Några vanliga grodor och sotmätare sågs också. Vi avlyssnade ljuden från fågelkören och

följande körmedlemmar noterades: Ringduva, gök, större hackspett, trädpiplärka, gärdsmyg,

koltrast, taltrast, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, nötväcka och bofink.


Blommande växter som observerades och noterades var grönvit nattviol, ängssyra,

grässtjärnblomma, fältarv, smällglim, smörblomma, kråkvicker, vitklöver, skogsklöver,

rödklöver, kirskål, gulmåra, läkevänderot, åkervädd, röllika, och prästkrage.


/Arne GustavssonGertrud Widell slåttrar ängen vid Åraslövs mosse Foto: Arne Gustavsson

Comments


bottom of page