top of page

Rapport från slåtter Åraslövs mosse

Klockan 9 till12 ägnade sig i varmt (över 25ºC) och soligt väder Ingvar Andersson, Eskil Carlsson, Arne Gustavsson, Åke Månsson och Sune Sandén åt att slå slåtterängen i Åraslövs mosse. Fem liar var igång. Allt som inte hade synliga stora blommor på de torrare partierna slogs. Det nyslagna höet förflyttades nästan omedelbart till lägre liggande partier i ängens utkant. Vi sparade ett antal ruggar med johannesört, gulmåra, gräddmåra, rödklint och prästkrage. Ingen sotmätare sågs, däremot en slåttergräsfjäril och en mindre tåtelsmygare liksom ett par grodor och en vinbergssnäcka.

Fågelsångskören var lite dämpad. Men svarthätta. koltrast, gök, ringduva, bofink, gransångare och trädgårdssångare hördes då och då.

Blommande växter som observerades och noterades var grönvit nattviol (15 ex), ängssyra, grässtjärnblomma, smällglim, smörblomma, kråkvicker, vitklöver, skogsklöver, kirskål, hundkex, gulmåra, gräddmåra, stormåra, teveronika, brunört, läkevänderot (4 bestånd), åkervädd, harkål, röllika och prästkrage.


Minnesantecknare

Arne Gustavsson


Slåttergänget I


Slåttergänget II

コメント


bottom of page